A kategorijos mokomoji medžiaga ir dažniausiai užduodami klausimai:

A kategorijos praktikos (vairavimo) pratimai aikštelėje (šaltinis: www.regitra.lt):

PAGRINDINIAI A KATEGORIJOS PRAKTINIO EGZAMINO MANEVRAI:
Važiavimas siaura juosta lėtai einančio pėsčiojo greičiu. Šiam manevrui atlikti aikštelėje ženklinimo linijomis ir (arba) 1,5 m aukščio gairelėmis žymima juosta, kurios ilgis – 20 m, plotis – 1,5 m;
Važiavimas aštuoniuke, kurios išorinių apskritimų skersmuo – 8 m, vidinių – 6 m;
Važiavimas gyvatėle tarp trijų vienoje tiesėje išdėstytų gairelių. Atstumas tarp gretimų gairelių egzaminuojant A kategorijos – 8 m;
Įsibėgėjimas 30–40 km/h greičiu ir sustojimas tiksliai nurodytoje vietoje (prie STOP linijos). Šiam manevrui atlikti turi būti parinktas laisvas ne trumpesnis kaip 50 m ilgio kelio ruožas arba tokio paties ilgio atkarpa aikštelėje;

Važiuoti mažo spindulio posūkiu į kairę arba į dešinę. Šiam manevrui atlikti aikštelėje žymimos stačiu kampu susikertančios juostos, kurių plotis – 3,5 m, ilgis nuo sankirtos – ne mažesnis kaip 6 m, posūkio vidinis spindulys – 2 m;
Apvažiuoti kliūtį, važiuodamas ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu;
Stabdyti važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu.

A Kategorijos Egzamino aprašas

Teoriniai klausimai užduodami prieš A kategorijos vairavimo egzaminą:

1. Parodykite, kur tikrinsite tepalo lygį variklyje.
Atsakymas:
Tepalo lygis variklyje tikrinamas pažiūrėjus per stikliuką šalia karterio arba naudojant matuoklį.

 

 

2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar tepalo lygis variklyje yra pakankamas.
Atsakymas:
Tepalų lygis turi atitikti atžymas arba ant variklio bloko arba ant lygio matuoklės, atžyma turi būti ne žemiau nei „L””LOW” minimalus ir neaukščiau nei „M””MAX” maksimalus.

 3.Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).
Atsakymas:
Priekinis dažniausiai būna prie vairo, prie priekinio stabdžių rankenėlės, kai kuriuose motociklų modeliuose yra žemiau prie bako. Lengviausia rasti atsekant stabdžių skysčio magistralę nuo priekinių stabžių.

 

Galiniai dažniausiai būna po sėdynę, bet gali būti ir nematomoje pozicijoje, todėl irgi lengviausia rasti atsekant stabdžių skysčio magistralę nuo galinių stabdžių.

 

 
 

4. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad važiuotumėte saugiai.
Atsakymas:
Stabdžių skysčio lygis turi atitikti atžymas arba ant išsiplėtimo bakelio arba ant lygio matuoklės, atžyma turi būti ne žemiau nei „L””LOW” minimalus ir neaukščiau nei „M””MAX” maksimalus.

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite varančiosios grandinės būklę.
Atsakymas:
Motociklui stovint ant žemės, pakelti grandinę iš apačios į viršų, rekomenduojama amplitudė 2-3cm., kai kuriuose motocikluose amplitudė gali būti ir didesnė, todėl kiekvienam motociklui tikrinant reikia paskaityti jo gamykliniu parametrus.
Sukant galinį ratą, grandinė turi tolygiai gulti ant žvaigždutės, visi grandinės nareliai turi judėti laisvai, bet ne per laisvai, maksimali judėjimo amplitudė 3-4mm..

 

 

 

Grandinės išsitempimas tikrinamas matuojant ilgį tarp nustatyto narelių skaičiaus. Šis rodmuo dar priklauso nuo grandinės ir motociklo tipo.

6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad važiuotumėte saugiai.
Atsakymas:
Oro slėgis padangose tikrinamas manometru.

 

Rodmenis palyginę su gamintojo rekomenduota reikšme, sužinosite, ar oro slėgio pad

 

angose pakanka, kad važiuotumėte saugiai. Rodmenys pateikti arba gamintojo instrukcijoje arba baltoje lentelėje ant motociklo. Lentelė dažniausiai būna ant galinės motociklo ašies, po kuro baku arba sėdyne.

7. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad važiuotumėte saugiai.
Atsakymas:
Padangų protektoriaus rašto gylį galima pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu. Mikrometru, slankmačiu arba liniuotę.

 Padangos protektorius turi indikatorius, parodančius koks yra minimalus leistinas gylis. Minimalus leistinas gylis yra 0.8mm

8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.
Atsakymas:
Apžiūrėkite padangas, jos neturi būti įtrūkusios, gumbuotos, supjaustytos ar kitaip pažeistos. Protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną min 0,8 mm, padangos nusidėvėjimas turi būti tolygus. Neturi būti gumbų ar pažeidimų.
9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.
Atsakymas:
Įjungę jungiklį patikrinkite, ar mirksi visos avarinės šviesos signalizacijos lemputės. Jungiklis dažniausiai būna ir ant vairo. Kai kurie motociklų modeliai neturi avarinės šviesos signalizacijos.
10. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžiai.
Atsakymas:
Motociklą pastumkite nuspaudę stabdžius. Motociklas turi nejudėti iš vietos. Nuspausta stabdžių rankenėlė neturi pasiekti vairo. Stabdžio pedalo ir rankenėlės eiga neturi būti per minkšta.
11. Parodykite, kaip tikrinsite, ar laisvai juda vairas.
Atsakymas:
Sukinėjant, vairas turi suktis lengvai, neklibėti, nestrigti.
12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia žibintai, ar atšvaitai yra švarūs.
Atsakymas:
Įjungę žibintus apeikite apžiūrėkite, ar žibintai šviečia, ar atšvaitai yra švarūs. Stabdžių šviesos patikrinimas gali būti atliekamas pridėjus ranką prie galinio žibinto ir paspaudus priekini ar galinį stabdį. 
13. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.
Atsakymas:
Nuspaudus garsinio signalo mygtuką, turi pasigirsti garsinis signalas. Kai kuriuose motocikluose prieš tai reikia įjungti degimą.
14. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.
Atsakymas:
Kad veiktų posūkių signalai, degimas turi būti įjungtas. Pakaitomis įjungę posūkių signalus, apeikite motociklą ir apžiūrėkite, ar abiejų pusių posūkių signalai veikia.

Praktiniai pratimai A kategorijos egzamine:

2. Egzaminuojant A1, A2 arba A kategorijos transporto priemone turi būti patikrinta, ar egzaminuojamasis sugeba:
2.1. valdyti motociklą su išjungtu varikliu. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 22 m, plotis – 3 m) pradžia ir pabaiga bei šiai juostai statmena laikino stovėjimo vieta (ilgis – 3 m, plotis – 2 m), esanti už 10 m nuo juostos pradžią žyminčio kūgio, dešinėje pusėje. Atlikdamas šį manevrą egzaminuojamasis turi:
2.1.1. stumti motociklą į priekį, eidamas kairėje motociklo pusėje, abiem rankomis laikydamas vairą; stabdyti motociklą tinkamai naudodamas stabdžius;
2.1.2. įstumti atbulą motociklą į laikino stovėjimo vietą bent viena ranka laikydamas vairą;
2.1.3. pastatyti motociklą ant stovėjimo kojelių / atremti su šonine atrama, po to nukelti nuo jų;
2.1.4. išstumti motociklą iš laikino stovėjimo vietos ir pasukęs jį į dešinę nustumti į priekį dar 10 m;

 

1 pav. 2.1 punkte aprašytas manevras

2.2. važiuoti siaura juosta tiesiai pastoviu greičiu šalia lėtai (apie 1 m/s) einančio egzaminuotojo. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 20 m, plotis – 1,5 m) pradžia ir pabaiga. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį;

 
 
 

2 pav. 2.2 punkte aprašytas manevras

2.3. važiuoti aštuoniuke. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymimi stačiakampio (6 x 12 m dydžio), kuriame egzaminuojamasis važiuoja aštuoniuke, kampai ir aštuoniukės apskritimų centrai, tarp kurių – 4 m atstumas. Egzaminuojamasis:
2.3.1. pradeda manevrą nuo trumposios stačiakampio kraštinės;
2.3.2. važiuoja išilgai stačiakampio ir suka į kairę;
2.3.3. turi važiuoti aštuoniuke pastoviu greičiu tinkamai pasvirdamas motociklu;

 
 

3 pav. 2.3 punkte aprašytas manevras

2.4. važiuoti gyvatėle nesustodamas tarp šešių vienoje tiesėje išdėstytų kūgių lėtai ir greitai (ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu). Atstumas tarp gretimų kūgių važiuojant lėtai – 3 m; greitai – 8 m. Pradedant manevrą, motociklas turi būti kūgių sudarytoje linijoje prieš pirmą kūgį. Egzaminuojamasis:
2.4.1. važiuodamas gyvatėle lėtai, manevrą gali atlikti pajudėdamas iš vietos nuo pirmojo kūgio, o važiuodamas greitai – šiek tiek iš toliau, kad ties gyvatėlės pradžia pasiektų ne mažesnį kaip 30 km/h greitį;
2.4.2. turi važiuoti gyvatėle tarp kūgių, tinkamai valdyti akceleratorių, galinio rato stabdį ir sankabą;
2.4.3. už paskutinio kūgio grįžti į pradinę tiesę ir važiuoti tiesiai keletą metrų; 

 
 
 
 

4 pav. 2.4 punkte aprašytas manevras

2.5. apvažiuoti kliūtį, važiuodamas ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 33 m, plotis – 1 m) pradžia ir pabaiga. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį. Atlikdamas šį manevrą, egzaminuojamasis turi:
2.5.1. įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu;
2.5.2. nestabdydamas apvažiuoti kūgį, esantį už penkiolikos metrų į priekį nuo juostos pradžią žyminčio kūgio ir už dviejų metrų į kairę nuo kairiojo juostokrašto;
2.5.3. nuvažiavęs ne daugiau kaip aštuoniolika metrų, grįžti į pradinę tiesę pažymėtoje juostoje;

 

 
 

5 pav. 2.5 punkte aprašytas manevras

2.6. įsibėgėti 30–40 km/h greičiu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 17 m, plotis – 1,5 m) pradžia ir pabaiga. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį. Atlikdamas šį manevrą, egzaminuojamasis turi:
2.6.1. įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu;
2.6.2. pradėti stabdyti tik pravažiavęs juostos pradžią žyminčius kūgius;
2.6.3. atleisti akceleratorių ir stabdyti, naudodamas abiejų stabdžių stabdymo jėgą;
2.6.4. stabdyti tolygiai, be didelių stabdymo jėgos pokyčių;
2.6.5. sustoti, privažiavęs juostos pabaigą žyminčius kūgius;

 
 

6 pav. 2.6 punkte aprašytas manevras

2.7. važiuoti mažo spindulio posūkiu į kairę arba į dešinę. Šiam manevrui atlikti kūgiais žymima eismo 
juosta (plotis – 3 m) ir jai statmena stovėjimo vieta (ilgis – 3 m, plotis – 2 m). Egzaminuojamasis:
2.7.1. prieš pradėdamas manevrą, turi pastatyti motociklą stovėjimo vietoje priekiniu ratu prie eismo juostos (važiuojamosios dalies) krašto;
2.7.2. egzaminuotojui nurodžius, į kurią pusę (kairę ar dešinę) važiuoti, gali pasirinkti, kuria koja atsiremti į žemę prieš pradedant važiuoti. Egzaminuotojas stovi priešais egzaminuojamąjį už pažymėtos eismo juostos ribų;
2.7.3. išvažiuoti iš stovėjimo vietos pasukdamas į eismo juostą per jos plotį;
2.7.4. važiuoti keletą metrų tiesiai į priekį;

 
 
 
 

7 pav. 2.7 punkte aprašytas manevras
2.8. stabdyti važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu (egzaminuotojui nurodžius). Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (plotis – 1,5 m) pradžia. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų ne mažesnį kaip 50 km/h greitį. Atlikdamas šį manevrą, egzaminuojamasis turi:
2.8.1. įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu;
2.8.2. pradėti stabdyti tik egzaminuotojui nurodžius;
2.8.3. atleisti akceleratorių ir, naudodamas abiejų stabdžių stabdymo jėgą, stabdyti taip, kad saugiai sustotų nuvažiavęs kuo mažesnį atstumą;
2.8.4. prieš sustodamas įjungti pirmą pavarą.

8 pav. 2.8 punkte aprašytas manevras

Egzamino metu privaloma turėti:

šalmas – motociklininkui skirtas sertifikuotas saugos šalmas su integruota akių apsauga arba motociklininko akiniais;

alkūnių, kelių ir pečių apsaugos – odinės, tekstilinės arba trinčiai atsparia medžiaga sustiprintos džinsinės kelnės bei striukė su integruotomis alkūnių, kelių bei pečių apsaugomis arba uždedamos alkūnių, kelių ir pečių apsaugos  – „šarvai“;

pirštinės – trinčiai atsparios, delnus, krumplius saugančios bei plaštaką uždengiančios pirštinės;

batai – motociklininkui skirti, atsparūs trinčiai, prapjovimui, kietu padu batai. Kokybiškų batų etiketėje būna pažymėta atitiktis standartui EN 13634.